Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

9895 beb9 500
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 19 2018

5519 40cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaBloodEve BloodEve

June 14 2018

6803 ca59
Stian Steinke
Reposted byjointskurwysynmesouteBloodEvedozylnieazazel

June 13 2018

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
Reposted fromchloestephenson chloestephenson
1448 4aae 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss
And who do you think you are?
Runnin' round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
— Jar of Hearts
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major viacarmenluna carmenluna
6703 3700 500
Reposted frompensieve pensieve viaPoranny Poranny

June 12 2018

8556 b815 500

tylerthrasherart:

 crystalized cicada

A naprawdę to wszystkiego mi brak
Oprócz tego co mam
— Domowe melodia
This is not what I intended
I always swore to you i'd never fall apart
You always thought that I was stronger
I may have failed
But I have loved you from the start
Reposted fromgruetze gruetze viaxal xal
6636 5ceb 500
I za chuj, kurwa, nie wiem, dlaczego nie mogę przestać
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaCaseine Caseine

June 11 2018

0911 17b0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
I nic nie powiem jej, broń Boże 
Nie powiem nic umyślnie 
Bo póki milczę to ją mnożę 
Gdy wyznam wszystko pryśnie 
Więc nie wyśpiewam mej miłości 
Niech nie wie co się dzieje 
I nieświadoma swej piękności 
Niech w myślach mych pięknieje 
Reposted byCaseine Caseine

June 10 2018

4830 f08b 500
Reposted frompampunio pampunio viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl