Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik viashrew shrew
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viarawwwr rawwwr
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viarawwwr rawwwr
My Mad Fat Diary
Reposted fromzoozia zoozia
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viaalliwantisyou alliwantisyou

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond
0381 6592
Reposted bydarkanesmodalnajendrzej7ponurykosiarzthesatanek10
0380 9314 500
0379 7301 500
0378 69e7 500
0376 4964
0375 3f93 500
0374 fc08
Reposted bymental-catvagrant3
0373 2c02 500
Na jawie świat jest dla wszystkich jeden i ten sam, ale we śnie każdy ucieka do własnego świata.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viareverentiaa reverentiaa
0371 0144
0370 ba89
9046 133c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl