Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

9884 c10f
Reposted fromkarahippie karahippie
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viafantazja fantazja
9565 aa2f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
3379 0043
Reposted from4777727772 4777727772 viaalliwantisyou alliwantisyou
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaalliwantisyou alliwantisyou
5281 b346 1000
Reposted fromseaweed seaweed viaalliwantisyou alliwantisyou
9788 1cbe
Reposted byZoonk11 Zoonk11

August 07 2018

awwww-cute: For those who don’t like snakes.

Reposted frommr-absentia mr-absentia
6252 1523
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viahugostiglitz hugostiglitz
5282 601c
Reposted fromseaweed seaweed viamorazmora morazmora

August 06 2018

9326 74fb
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaZoonk11 Zoonk11
1240 f752
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej

August 05 2018

Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Reposted fromkfavart kfavart viamaking-love making-love
5540 9612
Reposted from4777727772 4777727772 viamrrru mrrru
Zachowujesz się jakbym zrobił Ci najokropniejszą rzecz na świecie. Nie pamiętasz chyba, że to Ty skrzywdziłaś mnie, nie ja Ciebie. Podobno nie istnieję dla Ciebie. Ciekawe dlaczego więc znalazłem się w Twoim śnie.

August 03 2018


I had all and then most of you, some and now none of you
Reposted byCaseine Caseine

July 29 2018

9992 4d14
Reposted fromretro-girl retro-girl viaponurykosiarz ponurykosiarz
5571 973d
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl