Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viapassingbird passingbird
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1978 0e71 500
Reposted frompunisher punisher viahugostiglitz hugostiglitz
2132 158d 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatomash tomash
4562 aa24 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatomash tomash
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2552 0e12 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2156 572c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
1560 8278 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viadelain delain
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viawerterowska werterowska
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z Wami rozstaję! A niech Was diabli wezmą!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlovvie lovvie viadoope doope
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
6684 d6d4
Reposted fromlovelyprincess lovelyprincess

November 10 2018

4154 a496
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13

November 09 2018

9384 67ec
Reposted fromdeadly deadly viaiammistake iammistake
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialiliowadusza liliowadusza

November 07 2018

0629 9f8f 500
Reposted fromink ink vianuwanda nuwanda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl